سرویس بهداشتی اتاق ها

برخی از اتاق ها سرویس ایرانی و برخی سرویس فرنگی دارند . اما در اکثر اتاق ها فشار آب بسیار کم است . در برخی از اتاق ها تقریبا آب قطع است . درب سرویس قابل بستن نیست . سیفون سرویس بهداشتی کار نمی کند .